Laden...

loader

Ga verder als:


Prijzen excl. Btw


Prijzen incl. Btw

X
X

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 23-08-2021.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stickers JL-Design in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Stickers JL-Design en een Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • Producten: alle objecten die wij te koop aanbieden.
 • Documentatie: de door of namens Stickers JL-Design ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer.
 • Dienstverlening: de door of namens Stickers JL-Design al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan Stickers JL-Design.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Stickers JL-Design aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van Stickers JL-Design onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Stickers JL-Design kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Stickers JL-Design of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Stickers JL-Design en afnemer.
 • De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Stickers JL-Design uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten.

 • Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Stickers JL-Design niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Stickers JL-Design een order schriftelijk aanvaardt of door Stickers JL-Design uitvoering aan een order wordt gegeven.
 • Alle opgaven door Stickers JL-Design van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Stickers JL-Design kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
 • Stickers JL-Design behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 4. Afwijkingen en aanvullingen

 • Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Stickers JL-Design zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 5. Afleveringstermijnen

 • Een door Stickers JL-Design opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Stickers JL-Design geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Stickers JL-Design, op de door die toeleveranciers aan Stickers JL-Design verstrekte gegevens.
 • Indien Stickers JL-Design voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Stickers JL-Design.
 • Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Stickers JL-Design derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
 • Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Stickers JL-Design voorvloeiende kosten, schaden en interesten te vergoeden.
 • Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 • Stickers JL-Design heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 6. Aflevering en risico

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Stickers JL-Design de wijze van verzending.
 • Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 • Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen afnemen.
 • Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Stickers JL-Design is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
 • Afnemer is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct adres. Bij een niet levering zullen alle kosten voortvloeiend uit het niet kunnen afleveren van een bestelling ten laste zijn voor de afnemer. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 • Het herroepingsrecht houdt in dat u de artikelen kunt retourneren binnen de 14 dagen na ontvangst.
  Het herroepingsrecht is van toepassing op artikelen die aan onderstaande voorwaarden voldoen.
  • Ongebruikte en originele staat
  • Het artikel zit in de originele verpakking
  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op artikelen die op maat gemaakt worden of gepersonaliseerd zijn.
  Ook op cadeaubonnen en kortingsbonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing.
  De klant draagt de kosten voor het terugzenden van de artikelen.

Artikel 8. Verzuim/ontbinding

 • Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Stickers JL-Design gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Stickers JL-Design afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen.  In dat laatste geval is Stickers JL-Design gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van Stickers JL-Design op grond van de wet en de overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 8.1 of (ii) 8.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Stickers JL-Design op afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) in (ii) alle vorderingen van Stickers JL-Design op afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Stickers JL-Design gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen.  In verband daarmee zullen Stickers JL-Design en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Stickers JL-Design in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor afnemer.

Artikel 9. Prijzen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen, vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Stickers JL-Design, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
 • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Stickers JL-Design geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Stickers JL-Design het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.
 • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Stickers JL-Design op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 10. Betaling

 • Zowel voor de aanvang als tijdens de uitvoering van een order kunnen door Stickers JL-Design voorschotten gevraagd worden.
  In afwachting van ontvangst van de gevraagde voorschotten kan Stickers JL-Design de werken stilleggen.
 • Alle betalingen zullen op een door Stickers JL-Design aan te wijzen bankrekening worden gedaan.
 • Alle door Stickers JL-Design in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Stickers JL-Design op te schorten.
 • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim.  In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Stickers JL-Design op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
 • Indien afnemer jegens Stickers JL-Design in verzuim is, is hij verplicht Stickers JL-Design die buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 • Indien Stickers JL-Design, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Stickers JL-Design is niet aansprakelijk voor schade aan producten.
 • Stickers JL-Design is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Stickers JL-Design te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Stickers JL-Design aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Stickers JL-Design in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
 • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Stickers JL-Design (of van haar leidinggevend personeel), zal afnemer Stickers JL-Design vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij Stickers JL-Design alle schade vergoeden die Stickers JL-Design lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 12. Overmacht

 • Indien Stickers JL-Design door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 • Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 • Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Stickers JL-Design als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 • Stickers JL-Design zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Verplichtingen van afnemer

 • Afnemer zal aan Stickers JL-Design alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Stickers JL-Design benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software en van de door Stickers JL-Design te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 • Indien is overeengekomen dat afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 • Indien voor de uitvoering noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Stickers JL-Design staan of indien afnemer op ander wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Stickers JL-Design het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Stickers JL-Design in rekening te brengen.

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Het is Stickers JL-Design toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.  In het geval verplichtingen van Stickers JL-Design worden overgedragen zal Stickers JL-Design afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Stickers JL-Design is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stickers JL-Design.

Artikel 15. Eigendomsrechten op logo's/beeldmerken

 • De website en database van Stickers JL-Design bevat logo's, beeldmerken en/of afbeeldingen, welke allen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Deze logo's, beeldmerken en/of afbeeldingen geven een beeld van wat er zoal door Stickers JL-Design geleverd zou kunnen worden, indien daar om gevraagd wordt
 • Stickers JL-Design heeft deze logo's, beeldmerken en/of afbeeldingen nooit op voorraad. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van de verkoop. Ieder order wordt speciaal op verzoek van de klant geproduceerd.
 • Stickers JL-Design gaat er vanuit dat eenieder die dergelijke logo's beeldmerken en/of afbeeldingen bestelt er zelf eigenaar van is, of uitdrukkelijke toestemming heeft van de respectievelijke eigenaar. Dit is voor Stickers JL-Design niet te controleren. Daarom ligt de verantwoording van het gebruik van dergelijke logo's, beeldmerken en/of afbeeldingen volledig bij de klant.
 • Rekening houdend met het beleid van ieder bedrijf, is het maken van stickers voor enthousiaste eindgebruikers, meestal totaal geen probleem.
 • Bent u de eigenaar van een door ons afgebeeld logo, beeldmerk of afbeelding en wenst u dat dit verdwijnt, stuur ons dan even een mailtje en wij zullen het betreffende logo of beeldmerk meteen verwijderen van onze website.

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het woongebied van de leverancier.